NATURA 2000 na Polskich Obszarach Morskich

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 zajmuje swym zasięgiem 25% Polskich Obszarów Morskich (Rys.1). Podstawą funkcjonowania sieci są dwie unijne dyrektywy: 2009/147/WE (dyrektywa „ptasia”- oznaczenie obszaru literami PLB) i 92/43/EWG (dyrektywa „siedliskowa”- oznaczenie obszaru PLH).

Rys. 1. Obszary NATURA 2000 w Polskich Obszarach Morskich

Celem funkcjonowania sieci jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków organizmów, które uważa się za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Działania w zakresie ochrony mają służyć zachowaniu lub odtworzeniu dobrego stanu zachowania siedlisk i gatunków. Mają to być dodatkowe systemy ochrony, uzupełniające i wzmacniające już funkcjonujące uregulowania prawne. Polska zdecydowała, że morskie obszary NATURA 2000 mają być objęte szczegółowymi planami ochrony. Organem sprawującym nadzór i sporządzającym plany dla obszarów morskich są właściwe Urzędy Morskie. Plany ochrony są sporządzane na okres 20 lat, ustanawiane, jako rozporządzenia ministra środowiska i mogą być zmienione tylko jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody. Wg stanu na koniec 2014 r. zarówno Urząd Morski w Szczecinie, jak i Urząd Morski w Gdyni nie przekazały jeszcze do Ministerstwa projektów. Ich zapisy wzbudziły wiele kontrowersji, w szczególności w środowisku rybackim.

[powrót] [dalej]